THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

10/5

- Học trực tuyến

 

- Học trực tuyến

Thứ Ba

11/5

- Học trực tuyến

- Học trực tuyến

Thứ Tư

12/5

- Học trực tuyến

- Học trực tuyến

Thứ Năm

13/5

- Học trực tuyến

- Học trực tuyến

Thứ Sáu

14/5

- Học trực tuyến

- Học trực tuyến