THỨ/NGÀY

 

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

29/03

- Chào cờ, 1A trực tuần

- Học tập theo TKB

- Học tập theo TKB

 

Thứ Ba

30/03

- Học tập theo TKB

- Tập huấn XDKHPTGD (đ/c PHT)

- Học tập theo TKB

- Tập huấn XDKHPTGD

Thứ Tư

31/03

- Học tập theo TKB

- Tập huấn XDKHPTGD

- Khai mạc Hội thi GV-TPT giỏi cấp huyện (HT- TPT).

- Học tập theo TKB

- Tập huấn XDKHPTGD

- Thi GV-TPT giỏi cấp huyện

Thứ Năm

01/04

- Học tập theo TKB

- Thi GV-TPT giỏi cấp huyện

 

- Học tập theo TKB

- Thi GV-TPT giỏi cấp huyện

Thứ Sáu

02/04

- Học tập theo TKB

- Thi GV-TPT giỏi cấp huyện

- Họp Hội đồng sư phạm